Ubytování v Mikulově spojené s koupáním v zatopeném lomu


Zatopený lom na těžbu vápence JaniÄův vrch

Oblast BÅ™eclavska, zvláštÄ› pak Pavlovských vrchů, je známa svým vápencovým podložím, které tu vytváří rozmanité skalní i podzemní útvary. Vápenec byl ovÅ¡em také velmi významnou surovinou zejména pro výrobu oceli na pÅ™elomu 19. a 20. století. V té dobÄ› neexistovala ochrana přírody v takovém rozsahu, jaký je dnes, jednak byla Evropa Å™idÄeji osídlena a pak se průmyslová odvÄ›tví teprve zaÄala rozvíjet. Prioritou lidstva byla technika a usnadnÄ›ní života tÄ›mito prostÅ™edky vedlo průmyslníky k těžbÄ› surovinových zdrojů bez ohledu na historický význam daných lokalit.

JaniÄův lom

Těžební horeÄka se nevyhnula ani okolí Mikulova, bohužel tím utrpÄ›la napÅ™. jeskynÄ› Na Turoldu, ale jeden pozitivní přínos se tu pÅ™ece jen vyskytuje. Po vytěžení povrchové skrývky a lokálního zdroje suroviny doÅ¡lo k zatopení bývalého lomu na JaniÄovÄ› vrchu.

Lom byl vyhlášen v roce 2014 přírodní památkou, zaujímá rozlohu více než ÄtyÅ™ hektarů. Stal se oblíbeným přírodním vodním rezervoárem ke koupání. Výhodná je i jeho poloha nedaleko Mikulova, je dobÅ™e dostupný po modré turistické znaÄce ze Svatého kopeÄku, nebo na kole z BezruÄovy ulice smÄ›rem k Mariánskému mlýnu.

svatý kopeÄek

Spojte návÅ¡tÄ›vu lomu se Svatým kopeÄkem

Výhodné je spojit koupání v lomu s výstupem na Svatý kopeÄek, odkud je fantastický výhled do okolí. Mikulovu dominuje kaple svatého Å ebestiána, stojí tu bezmála ÄtyÅ™i sta let a byla postavena v dobÄ›, kdy se zdejší oblasti vyhýbala epidemie moru. Je svÄ›dkem významné epochy lidstva doby pÅ™elomu renesance a baroka, ale zejména pohnutého období tÅ™icetileté války.

Pokud naplánujete ubytování v MikulovÄ›, v nÄ›kterém z příjemných hotelů s pÄ›kným výhledem, na konec srpna, můžete ji spojit s Mariánskou poutí, které se obvykle konají zaÄátkem mÄ›síce září. Svatý kopeÄek je významným poutním místem, jedním z nejvýznamnÄ›jších na MoravÄ›, a pochopitelnÄ› se zde koná také poutní mÅ¡e.